September 2019

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
SEPTEMBER
2019
30.09.2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I727-222-13 16.09.2019 zmluva_irop_z_302021i727_222_13_mprv_sr
30.09.2019 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke č. 5/2009/OCOaKR/005 01.07.2019 dodatok2_k_zmluve_5_2009_ocoakr_005
27.09.2019 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/000579-004 26.09.2019 dodatok1_k_zmluve_o_spolupraci_usvrk_oip_2019_000579_004
26.09.2019 Urbárska spoločnosť Jakovany Zmluva o zriadení vecného bremena – Vodovod ul. Ľutinská 25.09.2019 zmluva_o_zvb_vodovod_lutinska_urbar_spol_jakovany
25.09.2019 Urbárska spoločnosť Jakovany Zmluva o zriadení vecného bremena – Kanalizácia ul. Ľutinská 25.09.2019 zmluva_o_zvb_kanalizacia_lutinska_urbar_spol_jakovany
24.09.2019 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 845 876 010-2-2017-NZP z 19.09.2017 v znení Dodatku č. 1 z 08.02.2018 – EuroVelo 11 12.09.2019 dodatok2_k_zmluve_845876010_2_2017_nzp_zsr
zverejnený v CRZ: 16.09.2019, účinný: 17.09.2019
24.09.2019 Chovancová Pavlína, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 928 24.09.2019 zmluva_hrobove_miesto_928
20.09.2019 Kandráčová Irena, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 247 18.09.2019 zmluva_hrobove_miesto_247
19.09.2019 Environmentálny fond, Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve č. 134143 08U01 o poskytnutí podpory formou dotácie – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 02 Splašková kanalizácia 10.09.2019 dodatok1_k_zmluve_134143_08u01_environmentalny_fond
zverejnený v CRZ: 10.09.2019, účinný: 11.09.2019
19.09.2019 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01846/2019-PKZO-K40017/19.00 03.09.2019 zmluva_01846_2019_pkzo_k40017_19_00_spf
zverejnená v CRZ: 03.09.2019, účinná: 13.09.2019
19.09.2019 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 02284/2019-PKZO-K40023/19.00 02.09.2019 zmluva_02284_2019_pkzo_k40023_19_00_spf
zverejnená v CRZ: 02.09.2019, účinná: 12.09.2019
18.09.2019 M.A. Company, s.r.o. Kurov Zmluva o dielo – spracovanie ŽoNFP – Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves 09.09.2019 zmluva_o_dielo_ma_company_zonfp_zti_mrk
16.09.2019 Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. Bratislava Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. Z19-015-0042 zo dňa 26.3.2019 na realizáciu diela EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves 16.09.2019 dodatok3_k_zmluve_o_dielo_z19_015_0042_swietelsky_eurovelo
rozpocet_k_dodatku3_k_zod_z19_015_0042_swietelsky
16.09.2019 Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. Z19-015-0042 zo dňa 26.3.2019 na realizáciu diela EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves 16.09.2019 dodatok2_k_zmluve_o_dielo_z19_015_0042_swietelsky_eurovelo
rozpocet_k_dodatku2_k_zod_z19_015_0042_swietelsky
11.09.2019 Baňasová Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 371 11.09.2019 zmluva_hrobove_miesto_371
11.09.2019 Baňasová Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 228 11.09.2019 zmluva_hrobove_miesto_228
11.09.2019 Baňasová Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 136 11.09.2019 zmluva_hrobove_miesto_136
11.09.2019 Baňasová Anna, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 754 11.09.2019 zmluva_hrobove_miesto_754
11.09.2019 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Zmluva o prevode vlastníctva č. 00665/2019-PKZP-K40088/19.00 13.08.2019 zmluva_00665_2019_pkzp_k40088_19_00_spf
zverejnená v CRZ: 13.08.2019, účinná: 23.08.2019
10.09.2019 POVMART, s.r.o. Košice Zmluva o poskytnutí služieb č. 42/2019 22.08.2019 zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_audit_uz_kuz_vs_povmart
09.09.2019 Úrad vlády SR, Bratislava Zmluva  o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 č. CEZ ÚV SR: 233/2019 19.08.2019 zmluva_o poskytnuti_dotacie_na_podporu_rozvoja_sportu_2019
zverejnená v CRZ: 20.08.2019, účinná: 21.08.2019
09.09.2019 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 03081/2018-PKZO-K40064/18.00 29.07.2019 zmluva_03081_2018_pkzo_k40064_18_00_spf
zverejnená v CRZ: 30.07.2019, účinná: 08.08.2019
09.09.2019 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Zmluva o zriadení vecného bremena č. 845 876 001-1-2019-ZVB 02.08.2019 zmluva_o_zvb_845_876_001_1_2019_zvb_zsr
zverejnená v CRZ: 07.08.2019, účinná: 08.08.2019
04.09.2019 LECHSTAV s.r.o. Prešov Zmluva o nájme skladovacích priestorov 11.06.2019 zmluva_o_najme_skladovacich_priestorov_lechstav
04.09.2019 Katarína Mihoková, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku E-KN 785/1 v k.ú. Pečovská Nová Ves 03.09.2019 zmluva_o_bz_o_zvb_voda_kanal_plyn_mihokova
02.09.2019 Červeňáková Eva, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme hrobového miesta č. 929 30.08.2019 zmluva_hrobove_miesto_929

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo
Popis objednaného plnenia
Dodávateľ Dátum vystavenia
SEPTEMBER 2019
173/2019 výroba stálej tabule – dotácia PSK EuroVelo 11 melon media s.r.o. Stará Ľubovňa  30.09.2019
172/2019 náhradné diely na príves Pronar ZORA – MIMEX servis s.r.o. Brzotín 30.09.2019
171/2019 brána k dennému stacionáru FHUP BRAMEX Wójtowicz i Swider Spólka Jawna, Wojaszówka, PL 30.09.2019
170/2019 zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na zlúčenie pozemkov p.č. 482/1 a 482/2 v k.ú. Pečovská Nová Ves GEODUS s.r.o. Sabinov 25.09.2019
169/2019 polohopisné a výškopisné domeranie a kartografické spracovanie územia pre projekt: Rozšírenie zberného dvora GEODUS s.r.o. Sabinov 25.09.2019
168/2019 vyhotovenie geometrického plánu pozemku p.č. 1542/73 v k.ú. Pečovská Nová Ves GEODUS s.r.o. Sabinov 25.09.2019
167/2019 kamenivo EKOPRIM, s.r.o. Prešov 18.09.2019
166/2019 cateringové služby – slávnostné otvorenie cyklotrasy EuroVelo 11 Sangria, s.r.o. Pečovská Nová Ves 18.09.2019
165/2019 odborné stanovisko – bilancia skrývky humusového horizontu – Prestavba MK Rómska Ing. Júlia Zajoncová, Fintice 18.09.2019
164/2019 výkopové práce – Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ na p.č. 1471/22 v k.ú. Pečovská Nová Ves Rastislav Krajňák, Červenica pri Sabinove 09.09.2019
163/2019 následná monitorovacia správa č. 3 projektu – Výstavba MŠ v Pečovskej Novej Vsi na p.č. KN-C 1471/22 MJM Group s.r.o., Kurov 09.09.2019
162/2019 vypracovanie PD pre úpravu NN vedenia na ul. Kvetnej Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata 09.09.2019
161/2019 vypracovanie PD pre zriadenie nového OEZ na ul. Kvetná Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata 09.09.2019
160/2019 obnova vojnového hrobu Kalapír – Kamenárske práce, Ľutina 09.09.2019
159/2019 výroba kľúčov, zámky, vložky Daniela Semančíková, Sabinov 09.09.2019
158/2019 úprava terénu na ul. Rómskej HANA-trans, s.r.o. Široké 09.09.2019
157/2019 plotové panely, podhrabové dosky, držiaky INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice 05.09.2019
156/2019 vyhotovenie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena – plynofikácia MŠ Pavol Sedlák – GEOID, Prešov 02.09.2019

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Interné číslo
Číslo
Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia
Suma Dátum úhrady
SEPTEMBER
 2019
51019 01506024 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava stavebné práce: EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek V.Šariš – Peč.N.Ves, k.ú. Peč.Nová Ves 31 092,73 € 11.12.2019
50919 01506023 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava stavebné práce: EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek V. Šariš – Peč.N.Ves, k.ú. Peč.Nová Ves 724 762,25 € 03.12.2019
50819 190537 ATH-PO s.r.o., Ľubotice výkon činnosti stavebného dozoru: EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek V.Šariš – Peč.N.Ves, k.ú. Peč.N.Ves 12 180,00 € 03.12.2019
51819 20190066 GEODUS s.r.o. Sabinov polohopisné a výškopisné domeranie pozemkov 1100/104, 1101/29, 1152/2 v k.ú. Pečovská Nová Ves 520,00 € 04.10.2019
51719 20190065 GEODUS s.r.o. Sabinov zameranie a vyhotovenie geometrického plánu pozemkov 1470/11, 1488/9, 1489/9, 1489/10 1 160,00 € 04.10.2019
51619 20190064 GEODUS s.r.o. Sabinov zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na zlúčenie pozemkov 482/1 a 482/2 v k.ú. Pečovská Nová Ves 300,00 € 04.10.2019
51519 201909023 HANA-trans, s.r.o. Široké úprava terénu na ul. Rómskej 180,00 € 04.10.2019
51419 FV190035 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov všeobecný materiál 105,22 € 04.10.2019
51319 20190063 GEODUS s.r.o. Sabinov zameranie a vyhotovenie geometrického plánu pozemku 1542/73 v k.ú. Pečovská Nová Ves 270,00 € 27.09.2019
51219 FVD/1909014 EKOPRIM, s.r.o. Prešov kamenivo 221,24 € 27.09.2019
51119 FV190111 Sangria, s.r.o. Pečovská Nová Ves cateringové služby 19.09.2019 – slávnostné otvorenie cyklotrasy EuroVelo 11 438,40 € 27.09.2019
50719 201920 Rastislav Krajňák – RJ Zemné práce SB, Červenica pri Sabinove výkopové práce – Rozšírenie distribučnej siete k MŠ na p.č. 1471/22 v k.ú. Pečovská Nová Ves 255,00 € 27.09.2019
50619 9/2019 OZ Hermanovčan, Hermanovce vystúpenie a doprava FS Hermanček – jarmok 2019 100,00 € 27.09.2019
50519 19029 Ing. Júlia Zajoncová, Fintice odborné stanovisko – projekt bilancie skrývky humusového horizontu 150,00 € 23.09.2019
50419 54190097 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 09/2019 876,24 € 23.09.2019
50319 3171900633 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 v mesiaci 09/2019 844,24 € 23.09.2019
50219 3212019 INSEMPRE s.r.o., Prešov – Ľubotice materiál na oplotenie detského ihriska Za Ľutinkou 1 769,77 € 23.09.2019
50119 6190067 M.A. Company s.r.o., Kurov spracovanie žiadosti o NFP – Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Peč.Nová Ves 1 200,00 € 23.09.2019
50019 FV190010 POVMART, s.r.o. Košice audit IUZ, KUZ a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2018 920,00 € 23.09.2019
49919 16/9/19 KALAPÍR Kamenárske práce, Ľutina obnova vojnového hrobu na obecnom cintoríne 937,50 € 16.09.2019
49819 619050 MJM Group s.r.o. Kurov vypracovanie následnej monitorovacej správy – Dobudovanie systému zberu odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves 120,00 € 16.09.2019
49719 619049 MJM Group s.r.o. Kurov vypracovanie následnej monitorovacej správy – Výstavba MŠ na parc. KN-C 1471/22 k.ú. Pečovská Nová Ves 120,00 € 16.09.2019
49619 7294321729 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.08.2019 – 31.08.2019 -VO Za Majerom 40,01 € 16.09.2019
49519 7294321728 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.08.2019 – 31.08.2019 – ul. Kostolná 24,24 € 16.09.2019
49419 7294321727 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.08.2019 – 31.08.2019 – VO Hlavná 130, Na Dujave 536,59 € 16.09.2019
49319 7293931422 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.08.2019 – 31.08.2019 – komunitné centrum 65,32 € 16.09.2019
49219 7292335365 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.08.2019 – 31.08.2019 – prev. budova OcÚ – Na Pečovec 802 45,16 € 16.09.2019
49119 7292335364 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.08.2019 – 31.08.2019 – Na Dujave 322, VO Na Rybníkoch 240,37 € 16.09.2019
49019 7292335363 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.08.2019 – 31.08.2019 – obecný úrad 110,38 € 16.09.2019
48919 2019136 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 08/2019 593,20 € 16.09.2019
48819 2019131 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb za mesiac 08/2019 – Sieniawa 275,00 € 16.09.2019
48719 2019088 TIMOTI design s.r.o. Prešov vypracovanie PD dopravného riešenia napojenie MK na stavbu 500,00 € 16.09.2019
48619 2019087 TIMOTI design s.r.o. Prešov vypracovanie PD – Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi 2 940,00 € 16.09.2019
48519 2019016 Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata vypracovanie PD – Pečovská Nová Ves – 2 x 12 b.j. , odberné elektrické zariadenie 350,00 € 16.09.2019
48419 2019015 Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata vypracovanie PD – Pečovská Nová Ves – 2 x 12 b.j., úprava NN vedenia, úprava verejného osvetlenia 1 777,00 € 16.09.2019
48319 8240731919 Slovak Telekom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 08/2019 – obecný úrad 46,73 € 16.09.2019
48219 10190023 OZ FS Vranovčan, Vranov nad Topľou vystúpenie FS Vranovčan – jarmok 2019 1 250,00 € 11.09.2019
48119 2191126044 SOZA Bratislava za verejné použitie hudobných diel – jarmok 2019 80,40 € 09.09.2019
48019 FV190037 Daniela Semančíková, Sabinov výroba kľúčov, zámky, vložky 101,18 € 09.09.2019
47919 3171900583 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 08/2019 53,07 € 09.09.2019
47819 2700035450 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves  312,00 € 02.09.2019
47719 FAV190064/
2019
Slovenská internetová, s.r.o. Žilina poplatok za pohrebisko za rok 2019 82,65 € 09.09.2019
47619 3117191107 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 08/2019 3 117,18 € 09.09.2019
47519 72/2019 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov v mesiaci 08/2019 285,12 € 05.09.2019
47419 FV190158 Ján Vancák, Vranov nad Topľou preprava FS Vranovčan – jarmok 2019 226,80 € 05.09.2019
47319 1900037192 WI-NET s.r.o., Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za mesiac 09/2019 – obecný úrad  30,00 € 05.09.2019
47219 3091940522 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 09/2019 1 532,10 € 02.09.2019
47119 20190008 MEDIA 4YOU, s.r.o. Svidník moderovanie galavečera – jarmok 2019 120,00 € 06.09.2019
47019 FV190562 MASTAF, s.r.o. Sabinov farby 98,93 € 05.09.2019
46919 193002566 MM-Networks s.r.o. Lipany Internet 8/1 za mesiac 09/2019 – komunitné centrum 12,50 € 05.09.2019
46819 5525689175 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 09/2019 – stavebný úrad 23,62 € 05.09.2019
46719 5525684034 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 09/2019 – komunitná práca 16,12 € 05.09.2019
46619 5525679310 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 09/2019 – terénna sociálna práca 32,93 € 05.09.2019
46519 5525678980 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 09/2019 – technické oddelenie 32,50 € 05.09.2019
46419 5525685445 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 09/2019 – starosta 25,50 € 05.09.2019
46319 5525684616 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 09/2019 – mobilný internet 17,99 € 05.09.2019
46219 5525684251 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 09/2019 – zástupca starostu 26,63 € 05.09.2019
46119 5525684306 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 09/2019 – prednosta OcÚ 30,00 € 05.09.2019
46019 8120262761 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.09.2019 – 30.09.2019 – tehelňa 77,00 € 05.09.2019
45919 8120262760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.09.2019 – 30.09.2019 – prevádzková budova OcÚ – Na Pečovec 802 103,00 € 05.09.2019
45819 8120262759 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.09.2019 – 30.09.2019 – prevádzkovo vzdelávacie centrum 110,00 € 05.09.2019
45719 8120262758 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.09.2019 – 30.09.2019 – zdravotné stredisko 237,00 € 05.09.2019
45619 8120262757 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.09.2019 – 30.09.2019 – obecný úrad 375,00 € 05.09.2019
45519 1901ADmu06 AD MUSIC s.r.o. Bratislava vystúpenie speváka Adama Ďuricu – jarmok 2019 4 800,00 € 23.08.2019
45419 FVP190055 TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves vodoinštalačný materiál 21,11 € 05.09.2019
45319 1908161 Forum Film Slovakia s.r.o. Bratislava premietanie filmu Loli paradička – jarmok 2019 1 034,88 € 05.09.2019
45219 O190075 TORYSA plus, s.r.o. Sabinov ubytovanie poľskej delegácie – jarmok 2019 246,30 € 05.09.2019
45119 1019090305 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 09/2019 42,00 € 05.09.2019