Január 2019

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
JANUÁR 2019
29.01.2019 Ing. Cyril Tuhrín – CT MONT, Prešov Zmluva o dielo – zabezpečovacie zariadenie pre MŠ na ul. Rómska 821/45, Peč. Nová Ves 29.01.2019 zmluva_o_dielo_ct_mont_zabezp_zariadenie_ms
29.01.2019 Ing. Cyril Tuhrín – CT MONT, Prešov Zmluva o dielo – kamerový systém pre MŠ na ul. Rómska 821/45, Peč. Nová Ves 29.01.2019 zmluva_o_dielo_ct_mont_kamery_ms
21.01.2019 Olívia Lovásová, Prešov Kúpna zmluva – pozemky KN-C 1072/2, 331/9, 331/8, 329/3, 331/7, 329/2, 331/6, 331/5, 330/3 21.01.2019 kupna_zmluva_olivia_lovasova
15.01.2019 Ondrej Petrík, Pečovská Nová Ves; Ing. Ján Džubák, Prešov; Pavel Marcin, Červenica pri Sabinove; Mgr. Eva Repčíková, Dulova Ves; Margita Partiková, Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – pozemok KN-E 307/15 15.01.2019 kupna_zmluva_pozemok_307_15
15.01.2019 Dávid Jaško, Sabinov Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – parcela KN-E 307/9 11.01.2019 zmluva_o_bz_vb_plyn_jasko_david
14.01.2019 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte – EuroVelo11 v Prešovskom kraji – k.ú. Pečovská Nová Ves 14.01.2019 zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka_14012019
14.01.2019 Pavol Leščák, Pečovská Nová Ves; Mgr. Eva Karpjaková, Červená Voda; Mgr. Marek Leščák, Sabinov; MUDr. Július Svätojanský, Prešov; Mgr. Anna Kožlejová, Prešov; Júlia Babuščáková, Veľký Šariš; Angela Šarošiová, Prešov; Lívius Lovás, Prešov Kúpna zmluva – pozemok KN-C 1072/2 14.01.2019 kupna_zmluva_lescakovi_1072_2
11.01.2019 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie – Smelo do materskej školy 02.01.2019 zmluva_o_poskytnuti_dotacie_smelo_do_ms
zverejnená v CZR 04.01.2019, účinná 05.01.2019
09.01.2019 BDV Trade, s.r.o. Janovce Zmluva o dielo – Dedičstvo starých mám bez hraníc 08.01.2019 zmluva_o_dielo_interreg_bdv_trade
09.01.2019 Júlia Babuščáková, Veľký Šariš; Angela Šárošiová, Prešov; Lívius Lovás, Prešov Kúpna zmluva – pozemky KN-C 331/9, 331/8, 329/3, 331/7, 329/2, 331/6, 331/5, 330/3 08.01.2019 kupna_zmluva_mk_k_zidovskemu_cintorinu
04.01.2019 Johana Tallová, Pečovská Nová Ves Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – parcela KN-E 307/9 04.01.2019 zmluva_o_bz_vb_plyn_tallova_johana
04.01.2019 Ing. Júlia Jánošová, Blažov Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – parcela KN-E 307/7 04.01.2019 zmluva_o_bz_vb_plyn_janosova_julia
02.01.2019 Miroslav Kochan, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – parcela KN-E 307/11 02.01.2019 zmluva_o_bz_vb_plyn_kochan_miroslav
02.01.2019 Mária Bečaverová, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – parcela KN-E 307/9 02.01.2019 zmluva_o_bz_vb_plyn_becaverova_maria
02.01.2019 Mária Mikulecká, Rožňava Kúpna zmluva – pozemok 331/5 a 331/6 02.01.2019 kupna_zmluva_maria_mikulecka
02.01.2019 Pavel Želinský, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – parcela KN-E 307/7 02.01.2019 zmluva_o_bz_vb_plyn_zelinsky_pavel

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo
Popis objednaného plnenia
Dodávateľ Dátum vystavenia
JANUÁR 2019
19/2019 následná monitorovacia správa č. 3 – Zberný dvor a kompostáreň Enviroprojekt, s.r.o. Prešov 30.01.2019
18/2019 energetický certifikát prevádzkovo vzdelávacieho centra Ing. Jozef Kadlečík, Hlohovec 30.01.2019
17/2019 fotomapy CBS spol. s r.o., Kynceľová 28.01.2019
16/2019 poháre pre víťazov – stolnotenisový turnaj LIM PO, s.r.o. Prešov 23.01.2019
15/2019 plombovacie objímky na vodomer Ing. Csémi Štefan NATURFONTANA, D. Streda 23.01.2019
14/2019 náhradné diely na traktor Kubota Slavko Jurko – JS Agrotechnika, Medzany 23.01.2019
13/2019 hobľovacie nože Prokauf Komplex s.r.o. Jeseník 23.01.2019
11/2019 reproduktor RH SOUND s.r.o. Vráble 18.01.2019
10/2019 pracovné odevy, pracovná obuv RASKO Prešov s.r.o. Prešov 18.01.2019
9/2019 všeobecný materiál STUS SABINOV s.r.o. Sabinov 18.01.2019
8/2019 znalecký posudok pozemku 318/2 Ing. Jozef Majtner, Lipany 18.01.2019
7/2019 náhradné diely na opravu studne TOMKAT s.r.o. Prešov 18.01.2019
6/2019 všeobecný materiál MASTAF s.r.o. Sabinov 18.01.2019
5/2019 zneškodnenie objemného odpadu Spoločnosť Šariš,a.s. Sabinov 18.01.2019
4/2019 poskytovanie stravy Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice 18.01.2019
3/2019 vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce Pečovská Nová Ves REAL STYLE, s.r.o. Sabinov 10.01.2019
2/2019 PD protipopožiarnej ochrany stavby – Zvýšenie energ.účinnosti prev.budovy OcÚ NEITO, s.r.o. Veľký Šariš 07.01.2019
1/2019 elektroinštalačný materiál GLAstav s.r.o. Lipany 07.01.2019

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Interné číslo
Číslo
Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia
Suma Dátum úhrady
JANUÁR 2019
3219 03/2019 LASACHI, s.r.o. Prešov zabezpečenie procesu VO – Rekonštrukcia a modernizácia zdrav. strediska II. etapa – soc. zariadenia 360,00 € 06.02.2019
3119 2019/052 Ing. Csémi Štefan NATURFONTANA, D. Streda plombovacie objímky 31,20 € 06.02.2019
3019 2019024 Peter Kandráč – PEKA, Lipany poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní obecného cintorína za rok 2019 350,00 € 06.02.2019
2919 20190066 Hydromeliorácie, š.p. Bratislava nájom za kanál Bukovec za rok 2019 12,46 € 31.01.2019
2819 FV190004 RASKO Prešov, s.r.o. Prešov pracovné odevy, pracovná obuv 67,45 € 25.01.2019
2719 8/2019 Ing. Jozef Majtner, Sabinov znalecký posudok pozemku 318/2 100,00 € 25.01.2019
2619 802018 Ing. Jozef Majtner, Sabinov znalecký posudok pozemkov 1047/2, 1048/2 70,00 € 25.01.2019
2519 1900926 SLOVGRAM Bratislava za verejný prenos záznamov prostredníctvom obec.rozhlasu za r. 2019 38,40 € 25.01.2019
2419 2019009 PE-PRESS, s.r.o. Veľký Šariš grafické spracovanie a tlač Pečovskonovoveského spravodajcu 4/2018 643,50 € 25.01.2019
2319 201901068 RH SOUND s.r.o. Vráble reproduktor 47,00 € 25.01.2019
2219 FV190069 TOMKAT s.r.o.  Prešov materiál na opravu studne 115,59 € 25.01.2019
2119 2750018800 Železnice SR, Bratislava nájom pozemku 01.01.2019 – 31.12.2019 – šatne TJ Unimo 207,00 € 18.01.2019
2019 8677475353 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.01.2019 – 31.01.2019 – prev. budova OcÚ – Na Pečovec 802 158,00 € 18.01.2019
1919 8677474979 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.01.2019 – 31.01.2019 – tehelňa 64,00 € 18.01.2019
1819 8677474792 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.01.2019 – 31.01.2019 – OcÚ, zdrav.stred., prev.vzdel.centrum 931,00 € 18.01.2019
1719 20190002 Neito, s.r.o. Veľký Šariš projekt protipožiarnej ochrany stavby – Zvýšenie energ.účin.prev.budovy OcÚ 120,00 €  18.01.2019
1619 2750018554 Železnice SR, Bratislava nájom pozemku 01.01.2019 – 31.03.2019 – cyklotrasa EuroVelo 11 826,08 € 15.01.2019
1519 19010029 CBS spol. s r.o. Kynceľová maľované mapy 630,00 € 15.01.2019
1419 1900002014 WI-NET s.r.o., Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 01/2019 – obecný úrad 30,00 € 07.01.2019
1319 5488953458 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 01/2019 – stavebný úrad 23,50 € 07.01.2019
1219 5488948183 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 01/2019 – komunitná práca 16,00 € 07.01.2019
1119 5488943536 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 01/2019 – terénna sociálna práca 32,80 € 07.01.2019
1019 5488943832 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 01/2019 – technické oddelenie 25,75 € 07.01.2019
919 5488949980 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 01/2019 – starosta 25,56 € 07.01.2019
819 5488948391 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 01/2019 – mobilný internet 14,99 € 07.01.2019
719 5488948148 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 01/2019 – zástupca starostu 25,00 € 07.01.2019
619 5488948762 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 01/2019 – poplašné zariadenie 0,25 € 07.01.2019
519 5488948332 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 01/2019 – prednosta OcÚ 30,00 € 07.01.2019
419 54180157 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD za mesiac 12/2018 781,44 € 07.01.2019
319 193000153 MM-Networks, s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 01/2019 – komunitné centrum 12,50 € 07.01.2019
219 3091900484 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 01/2019 1 299,60 € 02.01.2019
119 1019010288 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 01/2019 42,00 € 07.01.2019