Júl 2019

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
JÚL 2019
24.07.2019 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. , Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z19-015-0042 zo dňa 26.3.2019 na stavebnú akciu EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves 19.07.2019 dodatok1_k_zmluve_o_dielo_z19_015_0042_swietelsky_eurovelo
priloha_k_dodatku1_k_zod_z19_015_0042_rozpocet
22.07.2019 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/000579-004 pre NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK I. 24.06.2019 zmluva_o_spolupraci_usvrk_oip_2019_000579_004
dátum účinnosti: 01.09.2019
22.07.2019 TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves Zmluva o dielo – Rozšírenie distribučnej siete k MŠ na p.č. KN-C 1471/22 v k.ú. Pečovská Nová Ves 19.07.2019 zmluva_o_dielo_plyn_k_ms_termo
19.07.2019 OCTAGO CORPORATION j.s.a. Piešťany Zmluva o dielo – “Pohybom k radosti detí” v obci Pečovská Nová Ves 19.07.2019 zmluva_o_dielo_detske_ihrisko_pnv_octago_corporation
18.07.2019 Mgr. Magdaléna Trávniková, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcele KN-C 757 – Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pečovská Nová Ves 17.07.2019 zmluva_o_bz_o_zvb_vodovod_travnikova_magdalena
18.07.2019 Anna Karabinošová, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcele KN-C 759 – Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pečovská Nová Ves 17.07.2019 zmluva_o_bz_o_zvb_vodovod_karabinosova_anna
18.07.2019 Ladislav Trávnik, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcele KN-C 756/1 – Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pečovská Nová Ves 17.07.2019 zmluva_o_bz_o_zvb_vodovod_travnik_ladislav
17.07.2019 Anna Trávniková, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcele KN-C 756/3 – Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pečovská Nová Ves 17.07.2019 zmluva_o_bz_o_zvb_vodovod_travnikova_anna
17.07.2019 Mgr. Marta Nemcová, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcele KN-C 751 – Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pečovská Nová Ves 17.07.2019 zmluva_o_bz_o_zvb_vodovod_nemcova_marta
16.07.2019 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.04.2019 – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 02 Splašková kanalizácia 15.07.2019 dodatok1_k_zod_splaskova_kanalizacia_swietelsky
16.07.2019 Ing. Juraj Jaško, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcele KN-C 755 – Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pečovská Nová Ves 16.07.2019 zmluva_o_bz_o_zvb_vodovod_jasko
08.07.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení č. 24ZVS00006647752 – šatne TJ, Kostolná 64 02.07.2019 zmluva_24zvs00006647752_vsd
08.07.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení č. 24ZVS000000466957 – verejné osvetlenie – Na Rybníkoch 479 02.07.2019 zmluva_24zvs00000466957_vsd
02.07.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení č. 24ZVS00000264471 – obecný úrad, Hlavná 64 02.07.2019 zmluva_24zvs00000264471_vsd
02.07.2019 Tomáš Jankura, Martina Jankurová, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcele C KN 704/9 – NN prípojka k RD 01.07.2019 zmluva_o_bz_o_zvb_nn_jankura

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo
Popis objednaného plnenia
Dodávateľ Dátum vystavenia
JÚL 2019
134/2019 elektroinštalačný materiál TVOJA DOBA, spol. s r.o. Ľubotice 26.07.2019
133/2019 hasičské rovnošaty FLORIAN, s.r.o. Martin 26.07.2019
132/2019 hadice, prúdnice, svietidlá, držiaky FLORIAN, s.r.o. Martin 26.07.2019
131/2019 autobatéria pre potreby DHZ Ing. Jana Kaletová – JK Autodiely, Peč. Nová Ves 26.07.2019
130/2019 skartovačka PARTNER Retail s.r.o. Bratislava 25.07.2019
129/2019 piesok na zásyp – Rozšírenie plynu k MŠ EKOPRIM s.r.o. Prešov 22.07.2019
128/2019 tlakové reproduktory RH SOUND, s.r.o. Vráble 15.07.2019
127/2019 mobilné toalety – Pečovskonovoveský jarmok 2019 Sanita a technika, s.r.o. Sabinov 15.07.2019
126/2019 reklamný panel – Pečovskonovoveský jarmok 2019 euroAWK s.r.o., Bratislava 15.07.2019
125/2019 znalecký posudok pozemkov 1488/9, 1470/11 v k.ú. Pečovská Nová Ves Ing. Jozef Majtner, Lipany 10.07.2019
124/2019 krovinorez GARDEN TECHNIK s.r.o., Prešov 10.07.2019
123/2019 následná monitorovacia správa projektu MJM Group s.r.o., Kurov 08.07.2019
122/2019 znalecký posudok pozemku 1542/73 k.ú. Pečovská Nová Ves Ing. Jozef Majtner, Lipany 01.07.2019
121/2019 geometrický plán na zriadenie vecného bremena – kanalizačné potrubie Alexander Baran – AlBaGeo, Zborov 01.07.2019

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Interné číslo
Číslo
Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia
Suma Dátum úhrady
JÚL 2019
VPD5675 2019008 Ing. Jana Kaletová – JK Autodiely, Pečovská Nová Ves autobatéria pre potreby DHZ 87,00 € 31.07.2019
VPD5608 2219038114 IKAR, a.s. Bratislava knihy do obecnej knižnice 10,26 € 01.07.2019
38219 3100748148 Východoslovenská energetika a.s., Košice poplatok za montáž prevádzkovej plomby – OM 666727, Kostolná 64 14,40 € 31.07.2019
38119 3100748147 Východoslovenská energetika a.s., Košice náklady na dopravu – OM 666727, Kostolná 64 20,00 € 31.07.2019
38019 FV190060 Alexander Baran AlBa Geo, Zborov geometrický plán na zriadenie vecného bremena – kanalizačné potrubie 283,00 € 31.07.2019
37919 54190076 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 07/2019 803,22 € 26.07.2019
37819 81/2019 Ing. Jozef Majtner, Lipany znalecký posudok pozemkov KN-C 1488/9, 1470/11 v k.ú. Pečovská Nová Ves 80,00 € 19.07.2019
37719 80/2019 Ing. Jozef Majtner, Lipany znalecký posudok pozemku KN-C 1542/73 v k.ú. Pečovská Nová Ves 80,00 € 19.07.2019
37619 2019/062 Tlačiareň HEIDY, s.r.o. Sabinov grafické spracovanie a tlač Pečovskonovoveského spravodajcu 2/2019, tlač plagátov na jarmok 711,00 € 19.07.2019
37519 3171900407 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 07/2019 4,88 € 19.07.2019
37419 201907069 RH SOUND, s.r.o. Vráble reproduktory – obecný rozhlas 495,00 € 19.07.2019
37319 191270 HT SH s.r.o. Sabinov kamenivo 293,65 € 19.07.2019
37219 7293557772 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.06.2019 – 30.06.2019 – prevádz. budova OcÚ – Na Pečovec 802 46,31 € 17.07.2019
37119 7293557771 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.06.2019 – 30.06.2019 – Na Dujave 322, VO Na Rybníkoch 219,66 € 17.07.2019
37019 7293557770 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.06.2019 – 30.06.2019 – obecný úrad – Hlavná 64 141,44 € 17.07.2019
36919 7293340807 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.06.2019 – 30.06.2019 – VO Za Majerom 35,53 € 17.07.2019
36819 7293340806 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.06.2019 – 30.06.2019 – ul. Kostolná 24,24 € 17.07.2019
36719 7293340805 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.06.2019 – 30.06.2019 – VO Hlavná 130, Na Dujave 419,69 € 17.07.2019
36619 7292423298 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.06.2019 – 30.06.2019 – komunitné centrum 68,74 € 17.07.2019
36519 FV19210623 STAV – MAJO s.r.o., Lipany netkaná textília 6,00 € 17.07.2019
36419 61/19 Stanislav Štec – KOMÍN SERVIS, Prešov odborná prehliadka komínov a dymovodov – OcÚ, zdrav. stredisko 70,00 € 17.07.2019
36319 190100007 Ing. Martin Nagy – MANGO VIDEO STUDIO, Janovík prezentačné video o obci 249,00 € 17.07.2019
36219 119000377 GARDEN TECHNIK s.r.o. Prešov krovinorez 699,04 € 12.07.2019
36119 1500005126 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice poplatok za obnov. zab. značky mont. pr. pl. – OM Hlavná 64 14,40 € 12.07.2019
36019 1500005125 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice poplatok za náklady na dopravu za pripojenie OM Hlavná 64 20,00 € 12.07.2019
35919 2152019 INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice prenájom debnenia DOKA 353,16 € 12.07.2019
35819 8236470253 Slovak Telekom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby za 06/2019 – obecný úrad 46,73 € 12.07.2019
35719 FV190029 Lechstav, s.r.o. Prešov stavebné práce – Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska II. etapa sociálneho zariadenia 13 294,61 € 12.07.2019
35619 FV190028 Lechstav, s.r.o. Prešov stavebné práce – Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska II. etapa sociálneho zariadenia 2 435,44 € 12.07.2019
35519 20190005 P.I.S. invest s.r.o. Vranov nad Topľou doprava dielcov na výstavbu betónového oplotenia denného stacionára 204,00 € 12.07.2019
35419 20190004 P.I.S. invest s.r.o. Vranov nad Topľou betónové platne a stĺpy na oplotenie denného stacionára 4 999,00 € 12.07.2019
35319 20191788 FLORIAN, s.r.o. Martin školenie pre členov DHZ 947,00 € 12.07.2019
35219 2750019562 Železnice SR, Bratislava nájom pozemkov 01.07.2019 – 30.09.2019 – cyklotrasa EuroVelo 11 826,08 € 12.07.2019
35119 20190066 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves výroba betónu – výstavba denného stacionára 2 481,86 € 12.07.2019
35019 20190065 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves výroba betónu na opravu vojnového hrobu 120,59 € 12.07.2019
34919 2019093 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb v mesiaci 06/2019 350,00 € 12.07.2019
34819 3117190828 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 06/2019 2 119,42 € 12.07.2019
34719 3171900362 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 06/2019 217,16 € 12.07.2019
34619 FV190372 MASTAF, s.r.o. Sabinov farby, štetce, valčeky, sadra, omietka 107,14 € 12.07.2019
34519 5516431564 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 07/2019 – stavebný úrad 23,62 € 12.07.2019
34419 5516425786 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 07/2019 – komunitná práca 16,00 € 12.07.2019
34319 5516420430 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 07/2019 – terénna sociálna práca 32,80 € 12.07.2019
34219 5516421475 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 07/2019 – technické oddelenie  32,50 €  12.07.2019
34119 5516426458 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 07/2019 – starosta 25,50 € 12.07.2019
34019 5516425749 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 07/2019 – mobilný internet 14,99 € 12.07.2019
33919 5516425383 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 07/2019 – zástupca starostu 25,12 € 12.07.2019
33819 5516425686 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 07/2019 – prednosta OcÚ 30,00 € 12.07.2019
33719 3091930006 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 07/2019 1 937,70 € 01.07.2019
33619 1900028497 WI-NET s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za mesiac 07/2019 – obecný úrad 30,00 € 04.07.2019
33519 1600079709 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice pripojovací poplatok za OM – Na Rybníkoch 479 23,00 € 04.07.2019
33419 8677627830 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.07.2019 – 31.07.2019 – tehelňa 77,00 € 04.07.2019
33319 8677627829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.07.2019 – 31.07.2019 – prevádzková budova OcÚ – Na Pečovec 802 103,00 € 04.07.2019
33219 8677627828 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.07.2019 – 31.07.2019 – prevádzkovo vzdelávacie centrum 110,00 € 04.07.2019
33119 8677627827 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.07.2019 – 31.07.2019 – zdravotné stredisko 237,00 € 04.07.2019
33019 8677627826 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.07.2019 – 31.07.2019 – obecný úrad 375,00 € 04.07.2019
32919 8130207792 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.06.2019 – 30.06.2019 – tehelňa 77,00 € 04.07.2019
32819 8130207791 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.06.2019 – 30.06.2019 – prevádzková budova OcÚ – Na Pečovec 802 103,00 € 04.07.2019
32719 8130207790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.06.2019 – 30.06.2019 – prevádzkovo vzdelávacie centrum 110,00 € 04.07.2019
32619 8130207789 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.06.2019 – 30.06.2019 – zdravotné stredisko 237,00 € 04.07.2019
32519 8130207788 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.06.2019 – 30.06.2019 – obecný úrad 375,00 € 04.07.2019
32419 193001963 MM-Networks, s.r.o. Lipany Internet 8/1 za mesiac 07/2019 – komunitné centrum 12,50 € 04.07.2019
32319 1000119257 Tlačová agentúra SR, Bratislava portrét prezidentky SR 30,00 € 04.07.2019
32219 54/2019 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov za mesiac 06/2019 302,40 € 04.07.2019
32119 FV190224 PIL-STAV, s.r.o. Sabinov stavebný materiál 235,50 € 04.07.2019
32019 190427 ATH-PO s.r.o. Ľubotice činnosť OPP, BOZP a PZS za 2.Q 2019 240,00 € 04.07.2019
31919 1019070318 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 07/2019 42,00 € 04.07.2019